Sådan fastlægges politikken

Principprogrammet beskriver den overordnede politik og vedtages af landsmødet. På dette grundlag vedtager hovedbestyrelsen hvert fjerde år et omfattende arbejdsprogram, der dækker alle politiske områder.

Hovedbestyrelsen nedsætter tænketanke og udvalg, som har til opgave at støtte folketingsmedlemmerne i deres arbejde, at komme med input til arbejdsprogrammet, at arrangere politiske konferencer og udarbejde diverse politiske papirer og resolutioner.

Det kommunalpolitiske arbejdsprogram vedtages hvert fjerde år. Det er udgangspunktet for det kommunalpolitiske arbejde, hvor Kristendemokraternes lokalvalgte sørger for at tilpasse politikken til de lokale forhold.

Sådan opstilles kandidater

Kandidater til Folketinget opstilles eller genopstilles efter hvert folketingsvalg. Det er storkredsorganisationerne, der har ansvar for opstillingen.

Første skridt er en opfordring til medlemmerne om at komme med forslag. Godkendelsen af en kandidat sker i første omgang af storkredsbestyrelsen, og dernæst af hovedbestyrelsen.

Enhver kandidat skal udfylde en kandidaterklæring, hvor der bl.a. skal gøres opmærksom på eventuelle partisynspunkter, kandidaten ikke kan tilslutte sig.

Når en folketingskandidat er godkendt af hovedbestyrelsen, kan vedkommende lade sig opstille til en bestemt valgkreds, hvor medlemmerne indkaldes til opstillingsmøde.

Medlemmerne har på samme måde indflydelse, når det gælder opstillingen til de lokale valg.

Kristendemokraternes organisation

Landsmødet er Kristendemokraternes øverste myndighed. Det samles hvert år i oktober og udgøres af:

Hovedbestyrelsens 31 medlemmer

Folketingsgruppen

Medlemmer, indvalgt for partiet i regionsråd og kommunalbestyrelser

Valgte formænd for regionsorganisationer og kommuneforeninger

200 storkredsdelegerede, der findes på grundlag af medlemstal.

Landsmødet fastlægger de overordnede retningslinier for partiets politiske arbejde gennem vedtagelse af principprogram, behandling af beretninger fra landsformand, folketingsgruppe og tænketanke.

Landsmødet fastlægger også de overordnede organisatoriske retningslinier gennem bl.a. vedtægterne.

Landsmødet vælger landsformand hvert år og en hovedbestyrelse.

Hovedbestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen.

Hovedbestyrelsen består af landsformanden, 20 landsmødevalgte medlemmer plus de 10 storkredsformænd, i alt 31 medlemmer.

Den samles normalt seks gange om året og er øverste myndighed mellem landsmøderne, og er ansvarlig for udførelsen af landsmødets beslutninger.

Folketingsgruppen, Unge Kristendemokraters formand og to næstformænd deltager ved møderne.

Her behandles og vedtages politiske udtalelser og arbejdsprogrammer, partiets arbejde koordineres, og diverse tænketanke og udvalg nedsættes til varetagelse af forskellige arbejdsområder. Desuden tilkendegiver hovedbestyrelsen sin stilling til aktuelle politiske spørgsmål og fastlægger organisationsstrukturen generelt.

Formandskabet (landsformand, politisk næstformand og organisatorisk næstformand) forbereder hovedbestyrelsesmøderne og tager sig af de daglige sager.

Udvalg og tænketanke nedsættes på det første ordinære hovedbestyrelsesmøde efter landsmødet. Udvalg og tænketanke har hver deres opgave- og ansvarsområder, som nærmere er specificeret i partiets organisationsplan.

Der et organisatorisk udvalg og et kommuneudvalg, derudover nedsættes diverse tænketanke. 

Storkredsbestyrelser har partiet i alle 10 storkredse. 

Landskontor har Kristendemokraterne haft siden 1971. Her registreres og serviceres medlemmer, abonnenter og tillidsfolk. Der produceres og udgives diverse papirer, såsom princip- og arbejdsprogrammer, medlemsbreve, valgmaterialer osv.

Idé Politik er Kristendemokraternes medlemsblad, der udkommer 4 gange om året.

Landskontor:

Kristendemokraterne, Skindergade 24, 1, 1159 København k

Tlf. 3327 7810. E-post: kd@kd.dk  Hjemmeside: www.kd.dk