Der er kommet en ny regering i Danmark – og hvordan det går, vil tiden vise.

Samtidig sker der mange spændende ting i KD!

 
Hovedbestyrelsen afholdt møde den 10. december 2022.
Hovedpunktet på dagsordenen var præsentation af oplæg til ny strategi for partiet, ny organisationsstruktur samt iværksættelse af en revision af partiets principprogram.
 
Organisationsoplægget indeholdt en række tanker om, hvordan man styrker fagligheden omkring partiets spidskandidater med etablering af mere struktur i forbindelse med de fagpolitiske udvalg. Man ønsker blandt andet at have faste politiske ordførerskaber som ramme om de politiske udvalg og som faglig sparring for spidskandidaterne. En opdeling af ledelsesstrukturen i en politisk gren og en organisatorisk gren kan blive en mulighed.
 
Oplægget blev præsenteret af Jeppe Hedaa – mangeårigt medlem, tidligere folketingskandidat og tidligere medlem af hovedbesthovedbestyrelsen.
 
Jeppe Hedaa, Henrik Hjortshøj og Jesper Housgaard vil i løbet af januar/februar 2023 besøge alle storkredse og præsentere oplægget. En foreløbig dato på Fyn er 26. februar 2023 kl. 10-16. Så er du interesseret i partiets organisatoriske fremtid, kan du allerede nu sætte kryds i kalenderen – dog med forbehold for, at dagen kan rykkes afhængig af, hvornår de tre kan komme forbi. Der vil naturligvis løbende blive udsendt information om tid og sted.
 
Hovedbestyrelsen nedsatte også en arbejdsgruppe, som skal barsle med et oplæg til nyt principprogram. Oplægget forventes færdigt den 29. januar 2023 med efterfølgende drøftelse i Hovedbestyrelsen. Oplægget vil herefter overgå til drøftelse blandt medlemmerne. Det forventes, at et færdigt forslag kan foreligge ultimo maj til vedtagelse på landsmødet, som skal afholdes senest november 2023. Mere herom følger.
 
Michelle West blev udpeget som fast gæst i Forretningsudvalget og Gert Dyrn valgt som medlem af Organisationsudvalget. Der blev også nedsat et KDU-udvalg til styrkelse af KDU med blandt andre Niclas Aarestrup som medlem. Fyn er derfor forsat repræsenteret på centrale poster i partiet.
 
Hertil kan nævnes, at Niclas Aarrestrup også bestrider posten som partiets webmaster med ansvar for blandt andet den interne kommunikation. Niclas Aarrestrup arbejder med en række løsninger til forbedring af den direkte kommunikation med medlemmerne, herunder platforme, hvor medlemmer kan udvikle KD´s politik.
 
Storkredsens generalforsamling er planlagt til ultimo marts – tid og sted følger. Forslag til vedtagelse eller drøftelse modtages gerne fra nu – de kan sendes til kredssekretær Maria Av Skarði Bundgaard på 06mskardi@kd.dk
 
Der er altså grøde i partiets indre liv og store forandringer kan stå for døren. Fra kredsbestyrelsens side arbejdes på at styrke medlemsindflydelsen, inddrage flere i det politiske arbejde og sikre et principgrundlag, som i højere grad end nu bygger på værdier som pejlemærker for partiets politiske linje.
 
Endelig kan nævnes, at partiet har fået tilladelse til at begynde indsamling af vælgererklæringer. Indtil videre afventer påbegyndelse af indsamling hovedbestyrelsens beslutning, som også skal ses i lyset af udfaldet af de forestående debatter om organisationsstruktur, principprogram og strategi.
 
Tilbage står blot at ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
 
Gert Dyrn,
Storkredsformand