EUROPA-, UDENRIGS- & bistandspolitik

I Danmark er vi også en del af mange større enheder. Vi er en del af Norden, EU,
NATO og verdenen, for bare at nævne nogle få. Alle disse sammenspil
skal vi naturligvis have til at fungere bedst muligt.

EU SKAL STYRKES OG DEMOKRATISERES

Hos KristenDemokraterne ser vi EU som en afgørende platform for samarbejde, der styrker Danmarks position på den internationale scene. Vi er overbeviste om, at et tæt samarbejde med EU ikke kun bidrager til økonomisk vækst, men også understøtter fælles europæiske værdier som demokrati, retfærdighed og bæredygtighed. Vores politik over for EU afspejler en balance mellem at beskytte danske interesser og fremme et stærkt og forenet Europa.

For at styrke Danmarks stemme i EU, vil vi arbejde målrettet på at skabe alliancer med medlemslande, der deler vores værdigrundlag. Vi tror på, at ved at samarbejde med ligesindede lande kan vi sikre, at EU udvikler sig i en retning, der respekterer både nationale særpræg og fælles europæiske interesser. Dette inkluderer et stærkt fokus på at beskytte det indre marked for at sikre, at danske virksomheder har adgang til retfærdige og åbne handelsvilkår. Vi står fast på, at et stærkt indre marked er essentielt for Danmarks økonomi og for at sikre forbrugerne adgang til varer og tjenester af høj kvalitet.

Et andet vigtigt fokusområde er at understøtte Grønland og Færøernes relationer med EU. Vi vil arbejde for at sikre, at disse dele af det danske rige opnår de mest gunstige vilkår for samhandel og samarbejde med EU. Dette omfatter forhandlinger, der sikrer disse områders unikke position og behov bliver anerkendt og respekteret indenfor unionens rammer.

Endvidere er vi åbne over for at undersøge fordelene ved en nærmere integration med visse aspekter af den økonomiske union, herunder samhandel og betalingstransaktioner, samtidig med at vi fortsat bevarer vores Krone. Vi er også fortalere for en debat om ophævelse af retsforbeholdet for at styrke Danmarks engagement i EU’s samarbejde om retlige og indre anliggender, hvilket er afgørende for en effektiv bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet og sikring af borgernes frihed.

Vores mål er et EU, hvor Danmark spiller en aktiv og konstruktiv rolle, samtidig med at vi sikrer, at vores nationale interesser og værdier står stærkt. Vi tror på et EU, der arbejder sammen om at løse de store udfordringer, vores kontinent står overfor, fra klimaændringer til økonomisk stabilitet, og som fremmer fred og velstand for alle sine borgere.

Sammen er vi stærke

For KristenDemokraterne er Danmarks medlemskab af NATO en hjørnesten i vores nationale sikkerhedspolitik og et afgørende element i bestræbelserne på at bevare fred og stabilitet i Europa og verden. Vi anerkender fuldt ud nødvendigheden af at opfylde vores forpligtigelser over for alliancen, hvilket inkluderer målet om at afsætte 2% af BNP til forsvarsbudgettet. Dette engagement er ikke kun et spørgsmål om økonomiske bidrag, men også et udtryk for solidaritet med vores allierede og en investering i vores fælles sikkerhed. Vi støtter en fortsat styrkelse af NATO som en forsvarsalliance, der kan tilpasse sig nye sikkerhedstrusler og udfordringer, herunder cybertrusler, terrorisme og hybride trusler. Derudover ser vi NATO’s partnerskabsprogrammer som væsentlige redskaber til at fremme international stabilitet og sikkerhed gennem dialog og samarbejde. KristenDemokraterne er fast dedikerede til at sikre, at Danmark forbliver en pålidelig og aktiv partner i NATO, klar til at bidrage til vores fælles forsvar og de værdier, vi står for.

Det stærke Nordiske fællesskab

I KristenDemokraterne tillægger vi det nordiske samarbejde stor værdi og betragter det som en hjørnesten i vores regionale engagement samt en væsentlig del af vores vision for et stærkere og mere integreret Europa. Dette samarbejde, rodfæstet i en fælles historisk, kulturel og værdimæssig arv, spænder over diverse områder såsom økonomi, miljø, uddannelse og sikkerhed, hvilket illustrerer dybden og bredden af vores fælles nordiske forbindelser. Det nordiske samarbejde står som et forbillede for regionalt samarbejde, der ikke blot gavner de involverede nationer, men også har potentialet til at inspirere lignende samarbejdsformer på tværs af Europa og dermed styrke den europæiske samhørighed.

Vores engagement i det nordiske samarbejde er drevet af et ønske om at styrke den økonomiske integration mellem de nordiske lande. Ved at fremme øget handel og investeringer mellem vores nationer, styrker vi ikke blot vores egen region økonomisk, men bidrager også til en større global konkurrenceevne. Samtidig er miljømæssigt og bæredygtigt samarbejde en central søjle i vores nordiske forbindelser. Dette samarbejde tilbyder unikke muligheder for at dele viden og praksis omkring klimaforanstaltninger og bæredygtighed, hvilket er afgørende for at beskytte vores naturlige omgivelser og fremme udviklingen af grønne teknologier.

Endvidere ser vi uddannelse og forskning som nøglen til fremtidens innovation og økonomiske vækst. Ved at støtte og fremme netværk mellem nordiske uddannelsesinstitutioner og forskningscentre sikrer vi, at regionen forbliver i front med hensyn til teknologisk udvikling og videnskabelig opdagelse. Denne tilgang bekræfter vores overbevisning om, at det nordiske samarbejde ikke blot er en fordel for de involverede lande, men også tjener som en stærk katalysator for europæisk og global fremskridt.

Konkret foreslår KristenDemokraterne:

 • Sikre, at veteraner modtager omfattende støtte gennem tilgængelige sundhedsydelser, psykologisk støtte og rehabiliteringsprogrammer, der adresserer både fysiske og mentale sundhedsbehov, som anerkendelse af deres tjeneste og ofre for Danmarks sikkerhed.
 • Facilitere veteraners overgang til civilt liv ved at tilbyde målrettede uddannelsesprogrammer og karriererådgivning, der værdsætter og udnytter de unikke kompetencer og erfaringer, veteranerne har erhvervet gennem deres militære karriere.
 • Fremme offentlig anerkendelse af veteranernes indsats og bidrag gennem initiativer såsom ceremonier, mindesmærker og uddannelsesprogrammer, samtidig med at sikre, at samfundet står sammen om at støtte veteraner og deres familier, så ingen føler sig overset eller efterladt efter deres tjeneste.

Rusland kræver helt særlig håndtering

I KristenDemokraterne ser vi forholdet til Rusland som en kompleks, men afgørende komponent i international politik og sikkerhed. Vi anerkender Ruslands betydning på verdensscenen og nødvendigheden af at håndtere denne relation med både fasthed og åbenhed for dialog.

Vores tilgang til Rusland bygger på principperne om at forsvare demokrati, menneskerettigheder og international ret. Vi støtter en politik, der fremmer stabilitet og sikkerhed i vores region, samtidig med at den opfordrer til ansvarlighed og respekt for suverænitet og territoriel integritet. Konstruktiv dialog og diplomati er centrale elementer i vores strategi, hvor vi søger at engagere Rusland i internationale fora for at finde fredelige løsninger på tvister og fremme samarbejde om fælles globale udfordringer.

Samtidig er vi fast besluttede på at arbejde tæt sammen med vores internationale partnere, herunder EU og NATO, for at sikre en koordineret og effektiv reaktion på Ruslands handlinger, der strider imod internationale normer. Ved at balancere fasthed med åbenhed for dialog, stræber vi efter at bidrage til en mere stabil og sikker international orden, hvor engagement og gensidig respekt er vejen frem.

Konkret ønsker KristenDemokraterne at:

 • Fremme en fast og principfast tilgang over for Rusland, der forsvarer demokrati, menneskerettigheder og international ret.
 • Støtte Ukraines suverænitet og territoriale integritet, samtidig med at vi fordømmer enhver form for aggression og krænkelse af international lov.
 • Opfordre til konstruktiv dialog og diplomati med Rusland for at finde fredelige løsninger på tvister og reducere spændinger i regionen.
 • Arbejde for international samarbejde og koordination, særligt gennem EU og NATO, for at sikre en enhedsfront i reaktionen på Ruslands handlinger.
 • Støtte økonomiske sanktioner som et middel til at presse på for overholdelse af international lov, samtidig med at vi forbliver åbne for at lette sanktionerne i tilfælde af positive skridt fra Ruslands side.
 • Fremme menneskerettigheder og støtte til civilsamfundet i både Rusland og Ukraine, som en væsentlig del af en langsigtede strategi for regional stabilitet og sikkerhed.

Den international bistand

International bistand er en hjørnesten i KristenDemokraternes udenrigspolitik, hvor vi ser et moralsk og praktisk ansvar for at bistå mindre udviklede lande i deres bestræbelser på at opnå bæredygtig udvikling, demokrati og menneskerettigheder. Vi tror på, at effektiv international bistand ikke kun er en gestus af global solidaritet, men også en investering i en mere stabil og sikker verden. Derfor støtter vi en målrettet og ansvarlig bistandspolitik, der fokuserer på at opbygge kapacitet og fremme selvstændighed i modtagerlandene, frem for blot at tilbyde kortfristet nødhjælp.

Vores tilgang til international bistand inkluderer fokus på uddannelse, sundhed, miljøbeskyttelse og økonomisk udvikling, med særligt fokus på at støtte kvinder og børns rettigheder og muligheder. Vi anerkender vigtigheden af at sikre, at bistandsmidler anvendes effektivt og gennemsigtigt, og støtter derfor initiativer, der fremmer ansvarlighed og lokale partnerskaber. Desuden lægger vi vægt på vigtigheden af internationalt samarbejde og koordination af bistandsindsatser for at undgå overlapning og maksimere den positive indvirkning. Ved at engagere os aktivt i international bistand, bekræfter KristenDemokraterne vores forpligtelse til at bidrage til global udvikling, fred og retfærdighed.

Konkret ønsker KristenDemokraterne at vi skal:

 • Have fokus på at opbygge kapacitet og fremme selvstændighed i modtagerlandene gennem international bistand, snarere end kun at tilbyde kortfristet nødhjælp.
 • Prioritere uddannelse, sundhed, miljøbeskyttelse og økonomisk udvikling i bistandsindsatser, med særlig opmærksomhed på at støtte kvinder og børns rettigheder og muligheder.
 • Sikre effektiv og gennemsigtig anvendelse af bistandsmidler ved at fremme ansvarlighed og lokale partnerskaber.
 • Styrke internationalt samarbejde og koordination af bistandsindsatser for at undgå overlapning og maksimere den positive indvirkning.
 • Understrege KristenDemokraternes forpligtelse til at bidrage til global udvikling, fred og retfærdighed gennem aktivt engagement i international bistand.

Konkret foreslår KristenDemokraterne:

 • Styrk Danmarks stemme i EU ved at skabe alliancer med medlemslande, der deler vores værdigrundlag.
 • Beskyt det indre marked for at sikre danske virksomheder har adgang til retfærdige og åbne handelsvilkår.
 • Sikr Grønland og Færøernes mest gunstige vilkår for samhandel og samarbejde med EU.
 • Overvej fordelene ved en nærmere integration med visse aspekter af den økonomiske union, samtidig med at vi bevarer vores Krone.
 • Før en debat om ophævelse af retsforbeholdet for at styrke Danmarks engagement i EU’s samarbejde om retlige og indre anliggender.

Stærk samhandel er afgørende

I KristenDemokraterne tror vi på, at samhandel er afgørende for at fremme økonomisk vækst, innovation og bæredygtig udvikling, både i Danmark og globalt. Vores samhandelspolitik er fokuseret på at skabe åbne, retfærdige og bæredygtige handelsforhold, der gavner danske virksomheder, arbejdstagere og forbrugere. Vi arbejder for at styrke Danmarks position på det internationale marked ved at sikre adgang til nye og eksisterende markeder gennem handelsaftaler, der respekterer miljømæssige standarder og arbejdstagerrettigheder. Vi ser også et vigtigt potentiale i at udnytte samhandlen som et redskab til at fremme globale mål om bæredygtighed og retfærdighed. Dette indebærer at støtte udviklingen af grønne teknologier og løsninger gennem internationalt samarbejde og handel. Vores mål er at sikre, at samhandel ikke kun bidrager til økonomisk vækst, men også til en mere retfærdig og bæredygtig verden.

Vi må forsvare vores idealer, hjemme og ude

KristenDemokraterne anerkender vigtigheden af et stærkt og velfungerende dansk forsvar. I en tid med voksende globale udfordringer og sikkerhedstrusler, er det afgørende, at Danmark opretholder en robust forsvarskapacitet, der kan beskytte vores suverænitet og samtidigt bidrage til international fred og sikkerhed. Vi støtter en balanceret tilgang til forsvarsbudgettet, hvor der sikres tilstrækkelige ressourcer til både nationale forsvarsopgaver og Danmarks internationale forpligtelser, herunder vores bidrag til NATO. Vores politik fokuserer også på at fremme innovation og teknologisk udvikling inden for forsvaret for at sikre, at vores væbnede styrker er godt udstyrede og kan reagere effektivt på nutidens og fremtidens trusler.

Vi skal tage hånd om vores veteraner

I KristenDemokraterne har vi en dyb respekt og anerkendelse for de mænd og kvinder, der har tjent Danmark som medlemmer af de væbnede styrker, beredskabet eller på anden måde udsendt i statens tjeneste i brændpunkter. Vores støtte til veteranerne er en fundamental del af vores forsvarspolitik, da vi anerkender de ofre og den tjeneste, de har ydet for vores sikkerhed og frihed. Vi forpligter os til at sikre, at veteraner modtager den støtte, anerkendelse og omsorg, de fortjener, når de vender hjem fra indsatser. Dette indebærer tilgængelige og effektive sundhedsydelser, psykologisk støtte, samt rehabiliteringsprogrammer, der adresserer både fysiske og mentale sundhedsbehov. Vi er også fast besluttet på at sikre at vi facilitere veteranernes overgang til civil beskæftigelse gennem uddannelsesprogrammer og karriererådgivning, der anerkender og værdsætter de unikke færdigheder og erfaringer, de bringer fra deres militære karriere.

Yderligere støtter vi initiativer, der fremmer offentlig anerkendelse af veteranernes indsats, herunder ceremonier, mindesmærker og uddannelsesprogrammer, der formidler viden om deres bidrag til Danmarks sikkerhed. Vi ser det som essentielt, at samfundet som helhed står sammen om at anerkende og støtte vores veteraner, og at vi sikrer, at ingen veteran føler sig overset eller efterladt. KristenDemokraternes engagement i veteraners velbefindende og integration i samfundet efter udsendelse er udtryk for vores dybeste taknemmelighed og respekt for deres indsats og ofre. Vi vil arbejde for at sikre, at vores veteraner og deres familier har de ressourcer og den støtte, de behøver, for at leve fuldt og rigt ud efter deres indsats for Danmark.

Konkret foreslår KristenDemokraterne:

 • Sikre, at veteraner modtager omfattende støtte gennem tilgængelige sundhedsydelser, psykologisk støtte og rehabiliteringsprogrammer, der adresserer både fysiske og mentale sundhedsbehov, som anerkendelse af deres tjeneste og ofre for Danmarks sikkerhed.
 • Facilitere veteraners overgang til civilt liv ved at tilbyde målrettede uddannelsesprogrammer og karriererådgivning, der værdsætter og udnytter de unikke kompetencer og erfaringer, veteranerne har erhvervet gennem deres militære karriere.
 • Fremme offentlig anerkendelse af veteranernes indsats og bidrag gennem initiativer såsom ceremonier, mindesmærker og uddannelsesprogrammer, samtidig med at sikre, at samfundet står sammen om at støtte veteraner og deres familier, så ingen føler sig overset eller efterladt efter deres tjeneste.

Danmark på den internationale scene og i FN

FN’s Sikkerhedsråd spiller en afgørende rolle i den internationale fred og sikkerhed, hvilket gør det til et nøgleelement i det globale diplomati og internationalt samarbejde. Hos KristenDemokraterne anerkender vi vigtigheden af at støtte og engagere os aktivt i Sikkerhedsrådets arbejde, da det fremmer principperne om retfærdighed, suverænitet, og international lov. Vi tror på, at gennem konstruktiv dialog og multilateralisme kan vi finde bæredygtige løsninger på nogle af de mest presserende globale udfordringer, herunder konflikter, terrorisme, og menneskerettighedskrænkelser. Vores engagement i FN’s Sikkerhedsråd og andre internationale fora reflekterer vores dedikation til at fremme fred og stabilitet i verden. Vi ser internationalt samarbejde som et uundværligt redskab til at bygge broer mellem nationer, fremme gensidig forståelse og arbejde hen imod fælles mål. Gennem et stærkt og effektivt FN håber vi på at bidrage til en mere retfærdig og fredelig verden, hvor internationale konflikter løses gennem dialog og respekt for international ret.

Beskyttelsen af Arktis

Sikringen af Arktis og garanti for tilstrækkelig udrustning til patruljeringsopgaver i denne strategisk vigtige region er vigtigt for KristenDemokraterne. Vi anerkender Arktis stigende geopolitiske betydning og de udfordringer, klimaforandringerne stiller, både i form af miljømæssige konsekvenser og nye sikkerhedsmæssige dynamikker. For at adressere disse udfordringer støtter vi en styrket dansk tilstedeværelse i Arktis gennem veludrustede og bæredygtige patruljeringsindsatser. Dette indebærer en opdatering og modernisering af det udstyr og de fartøjer, der anvendes af Søværnet og Siriuspatruljen, for at sikre, at de kan operere effektivt i Arktis barske og krævende miljø.

Derudover vil vi påpege vigtigheden af internationalt samarbejde inden for Arktisk Råd og andre relevante fora for at fremme fælles sikkerhed og bæredygtig udvikling i regionen. Dette samarbejde bør inkludere forskning i og implementering af bæredygtige teknologier samt fokus på at beskytte det arktiske miljø og de oprindelige folks rettigheder. Ved at sikre Arktis og ruste vores patruljer korrekt, styrker vi ikke blot vores nationale sikkerhed, men bidrager også til en fredelig og bæredygtig udvikling i regionen.

Terror og vores sikkerhed

Terrorisme udgør en af de mest presserende udfordringer for global sikkerhed, og det kræver en beslutsom og koordineret indsats på både nationalt og internationalt plan for at bekæmpe denne trussel. Hos KristenDemokraterne anerkender vi dybden af denne udfordring og er ønsker at styrke sikkerhedsforanstaltningerne for at beskytte vores borgere og bevare vores demokratiske værdier. Vi understøtter en multifacetteret tilgang, der omfatter styrkelsen af efterretningstjenesterne og sikkerhedsapparatet, så de er bedre udstyrede til at forudsige, forhindre og reagere på terrorhandlinger.

Desuden anerkender vi vigtigheden af internationalt samarbejde gennem fora som FN, Europol og andre relevante sikkerhedsalliancer for at udveksle efterretninger og bedste praksisser. Vi ser også en stærk nødvendighed i at adressere de underliggende årsager til radikalisering gennem uddannelse, integration og social inklusion, samt at fremme dialog mellem forskellige samfund for at bekæmpe ekstremisme. KristenDemokraterne står fast på, at beskyttelsen af vores nation mod terror skal balancere med opretholdelsen af de civile frihedsrettigheder og respekt for retsstaten, da det er disse principper, der definerer vores samfund og giver os styrken til at stå imod truslerne fra terrorisme.

Læs det samlede program her:

Ordfører for dette område

Udenrigsordfører

Nik Bredholt

01nbredholt@kd.dk