Frihed under ansvar

Det gode liv

Hvis vi skal leve godt, skal vi først og fremmest have frihed til selv at bestemme, hvordan vi vil leve. Derfor skal vi kæmpe for retten til at tro og danne trossamfund, som man selv vil. Retten til at vælge sit eget tøj, når man går udenfor om morgenen. Retten til at opdrage sine børn og vælge den skole, som er bedst for dem.

I det hele taget friheden til at mene, hvad vi vil – uden at staten blander sig med hverken imam­love eller nedskæringer i de frie skoler.

KD vil kæmpe for retten til at tænke, tro og tale som man vil. Vi tror på oplysning og debat frem for forbud og tvang. Vi forsvarer en kristen kultur og menneskets uendelige værdi.

Det betyder også, at med friheden følger et ansvar. Frie skoler skal fortsætte arbejdet med deres sociale ansvar. Vælger man at klæde sig i burka, er der jobs, man ikke kan få. Er man trossamfund med frihed til at være fælles om sin tro, ligger man også under for ansvaret for at overholde dansk lov og bidrage positivt til samfundet.

Frihed og ansvar hænger sammen.

Læs mere om KIRKE, KULTUR & MEDIER Her

Læs mere om FLYGTNINGE, INTEGRATION & ULANDE Her

ÅNDSFRIHED

– KD vil sikre respekt for åndsfriheden i alle sammenhænge og bekæmpe vold og tvang.
– Børn og unge skal undervises i åndsfrihed og i respektfuld, kritisk dialog.
– KD vil forsvare minoriteters rettigheder i samfundet.
– I Danmark har vi gode muligheder for politisk debat, hvor alle gennem symboler, budskaber og kampagner kan dele egne politiske
holdninger. Samme frihed skal gælde tro og religiøse holdninger.
– Frivillige foreninger og folkeoplysning skal styrkes.

DET OFFENTLIGE

– Tro og holdninger skal ses som en naturlig del af at være menneske og ikke forbydes eller diskrimineres i det offentlige.
– KD vil et samfund båret af tillid – tillid til hinanden og tillid til de offentligt ansattes faglighed.
– Der skal være plads til det faglige skøn i forvaltningen, så den enkeltes situation ses som en helhed.
– Kontrol og dokumentation i det offentlige skal kun foretages, når det er nødvendigt i den enkelte sag.

KIRKE, KULTUR & MEDIER

KUNST, KULTUR OG DANNELSE

Kunst fungerer som et spejl for os alle og fortæller os, hvem vi er. Kunst udføres og udleves af særlige talenter.

Den kan give os en indsigt på højere niveau og en historisk baggrund ift. europæisk civilisation og dansk egenart; dannelse, om man vil.

Kunsten, kulturen og det frivillige Danmark trækkes endnu med eftervéerne af et årelangt åndeligt og økonomisk svigt. KD vil tilføre kunst, kultur og foreningsliv yderligere 2 mia. kr. årligt. Derudover ønsker vi på sigt at skabe en fond til at understøtte en national handlingsplan for skabelse af bevaringsværdige bygninger og byggehåndværk. Det vil give et langsigtet investeringsperspektiv for og i kunst og håndværk.

Investeringer i kunst er en investering i fællesskabet og dem, vi er. Det betyder noget, om vi tør tale kunsten op og prioritere den fremfor at ligestille og sammenligne den med alt muligt andet. Kunst er at skabe og danne ikke kun vores samtid, men også vores fremtid. Derfor fortjener den større fokus fremover.

Kunsten er med til at skabe varige spor til eftertiden for den nation og det folk, vi er i dag.

For at sikre, at både sporten og kulturen får den opmærksomhed, som er nødvendig for at skabe varige indtryk, vil vi opdele det nuværende kulturministerium i et nyt kulturministerium med fokus på kunst, højskoler, foreninger og national kultur og et sportsministerium med særskilt fokus på såvel den professionelle som den frivillige indsats i idrætten. Det er ikke rimeligt, at sport og idræt frister en tilværelse som stedbarn i kulturministeriet, og det er på tide at få taget en international politisk kamp mod de pengemænd, der stjæler sporten og f.eks. placerer et VM i fodbold, hvor det åbenlyst miskrediterer sporten.

Det lokale kultur og fritidsliv får kommunerne desuden økonomi og frihed til at opprioritere lokalt.

Konkret foreslår KD:

– 2 mia. kroner årligt til kultur
– En økonomisk indsprøjtning på 500 mio. kroner svarende til 4 mia. akkumuleret til landets høj- og efterskoler
– En national handlingsplan for arkitektur
– Opdeling af kulturministeriet i et kultur- og et sporstministerium

KIRKE OG RELIGION

Danmark skal fortsat være et samfund, der bygger på en kristen kultur. Det betyder, at kristendommen og folkekirken har en særstilling i Danmark, og at f.eks. helligdage begrundes i den kristne kulturarv. Det må dog ikke forhindre, at vi står fast på religionsfrihed og åndsfrihed.

Konkret foreslår KD:

– Indfør medieskat og afsæt yderligere 5 mia. kroner årligt til demokratisk infrastruktur
– Indfør solidaritetsbidrag fra alle, der ønsker del i mediestøtten
– Styrk armslængdeprincippet gennem et lukket finansieringssystem.
– Genopbyg den demokratiske infrastruktur i hele landet

DEMOKRATISK INFRASTRUKTUR

Danske medier, som vi kender dem, lider en stille død. KD vil ruste den danske mediebranche til fremtiden og gøre det i en tradition, der ikke dikteres fra USA eller andre steder i verden. Det kræver et politisk opgør med vores småstatsmentalitet. I stedet skal vi i Danmark tænke stort og spille danske medier og vores journalistiske traditioner ind i den verden og økonomi, som de store tech-giganter befinder sig i. Vel at mærke på vore egne præmisser.

Det kræver penge og politisk mod til at gentænke den danske mediestøtte, som vi allerede i dag bruger fem mia. kroner på. Med lidt højstemt retorik kan man sige, at der sker en bekymrende udhuling af Danmarks demokratiske infrastruktur. Derfor foreslår KD en massiv investeringsplan for de danske medier, målrettet journalistiske arbejdspladser.

Forslaget finansieres af en medieskat (er indregnet i beskrivelsen af skatteeffekterne) og et eget bidrag fra medievirksomheder, der ønsker del i mediestøtten. Skatten synliggøres på selvangivelsen, som vi kender det fra kirkeskatten og isoleres fra de årlige finanslovsforhandlinger af hensyn til armslængdeprincippet.

FLYGTNINGE, INTEGRATION & ULANDE

FAST OG FAIR INTEGRATIONS- OG UDLÆNDINGEPOLITIK

Der skal være balance mellem krav og omsorg. Vi skal skabe gode rammer i form af sprogskoler, lægehjælp, et åbent arbejdsmarked og gode skoler. Til gengæld skal vi stille krav om, at alle udlændinge i Danmark bruger rammerne til at bidrage til samfundet, og så vidt muligt forsørger sig selv. Samme krav, som skal møde alle voksne mennesker i Danmark.

KD står fast på åndsfrihed. Retten til at tænke, tro og tale skal være fri. Derfor tager vi kraftigt afstand fra al form for sindelagskontrol, tvungen indoktrinering eller forbud mod at leve som andre danskere.

Det er en dansk og kristen værdi, at alle er lige for loven og alene dømmes for egne handlinger. Derfor skal der ikke herske særlige love nogle steder i Danmark, og man skal alene dømmes for sine handlinger i samfundet og aldrig for sin baggrund, nationalitet eller etnicitet.

KD anerkender, at antallet af flygtninge betyder noget. Ligeledes skal asyl alene tilfalde de, der opfylder betingelserne herfor. Derfor foreslår vi, at der oprettes fælles asylcentre ved EU’s ydre grænser, og at der fra disse foretages asylbehandling med skrappe krav til identitetsdokumentation og gennemføres straks-hjemsendelser af ikke asyl-berettiget.

EU skal gennemføre en landekvote for fordeling af asylberettiget.

KD foreslår, at Danmark samlet set i runde tal tager 1000 flygtninge årligt fordelt på spontane asylansøgere og kvoteflygtninge. Det er afgørende for KD, at flygtninge tælles i familier – i udgangspunktet defineret som forældre og børn. Det kan aldrig være en dansk værdi at holde børn adskilt fra deres forældre.

Alle mennesker har lige værdi uanset deres baggrund, og det skal Danmarks integrations- og udlændingepolitik afspejle

Konkret foreslår KD:

– Tag omkring 1000 flygtninge om året til Danmark. Flygtninge skal hentes til Danmark i hele familier. Vi skal ikke med dansk lov afholde børn og forældre fra
hinanden, hvis ikke barnets trivsel er i fare
– Etablér en fælles europæisk ordning for asylbehandling med skrappe krav til identitetsdokumentation, effektiv sagsbehandling, restriktiv asylpolitik og straks-
hjemsendelser ved afslag på asyl
– Fjern reglerne for familiesammenføring, så familierne kan være sammen
– Fjern 24-års-reglen
– Invester 500 mio. kroner årligt i sprogskoler
– Stil krav om dansk sprog
– Stil krav om uddannelse, praktik, opkvalificering eller nyttejob som modydelse for kontanthjælp
– Modarbejd negativ social kontrol alle steder i Danmark

UDVIKLINGSBISTANDEN SKAL OP

En stabil og stærk udviklingsbistand mindsker beviseligt migration. Det er tillige en etisk pligt at hjælpe verdens fattigste mennesker.

Modellen med investering og åbning af markeder, der gjorde mange asiatiske lande økonomisk stærke, skal bruges på Afrika, og her skal Danmark investere 3,5 mia. kroner årligt frem mod 2030 og yderligere ca. 3,5 mia. kr. årligt efter 2030 for at nå op på 1% af BNP.

Konkret foreslår KD:

– Hæv ulandsbistanden med ambition om 1 procent af BNP
– Skab en ny aftale med AVS-landene om handel, økonomi, menneskerettigheder og migration