17. feb 2023

Partistøtten – en vigtig brik

Bemærkninger til Udkast til lov om ændring af partiregnskabsloven og partistøtteloven (nye bundgrænser for offentlig partistøtte mv.)

KD vender sig kraftigt imod den foreslåede markante hævelse af bundgrænserne for den offentlige partistøtte, der alene vil ramme partier udenfor Folketinget. Med den foreslåede ikrafttrædelsesdato rammer det endda ekstra hårdt. Der er hos os disponeret i henhold til gældende regler herunder leasingaftaler. Det virker ikke rigtigt, at loven skal træde i kraft før efter et kommende Folketingsvalg henholdsvis det kommende kommunal/regionsrådsvalg.

KD KristenDemokraterne finder det helt rimeligt at der i forbindelse med udbetaling af offentlig partistøtte stilles krav om et nærmere bestemt omfang af organisation og aktiviteter jf. de i lovens formålsparagraf nævnte aktiviteter med fokus på oplysning, etablering og drift af organisationen, samt samarbejde med andre organisationer.

Der er i Danmark en lang tradition for at støtte det idébetonede arbejde, herunder folkeoplysning og det almennyttige foreningsarbejde. Det gælder også det idébetonede arbejde, der udgår fra de politiske partier.

Denne mulighed svækkes helt afgørende med de nye foreslåede bundgrænser, og skaber en skævvridning i forhold til den offentlige støtte til andre idébetonede og almennyttige organisationer.

Frem for en godt 40-dobling af bundgrænsen foreslår KD at der indføres konkrete krav til organisation og aktiviteter, som sikrer at der ikke ydes offentlig partistøtte til partier, der reelt ikke er forankret organisatorisk eller gennem aktiviteter. Der bør stilles krav til etablering af uafhængige Storkredsbestyrelser i 8 ud af de 10 Storkredse, subsidiært 4 af de 5 regioner.

Der bør også stilles krav til organiseringen af et Landsdækkende parti, således at der skal ske en central regnskabsmæssig registrering af indtægter og udgifter. Det kan virke uoverskueligt med en opdeling på forskellige virksomhedsnumre, der gør det reelt uigennemsigtigt hvilke bidrag fra eksterne enheder, der eventuelt fordeles på flere virksomhedsnumre.

Den foreslåede hævelse af bundgrænsen for offentlig partistøtte i regioner og kommuner finder KD også alt for stor og som en hindring for et levende demokrati, hvor der også gives mulighed for nye partier og lister, der har brug for et par valg til at gøre deres politik kendt og til at forankre sig lokalt/regionalt.

På vegne af Kristendemokraterne

Jesper Housgaard
Organisatorisk næstformand

Henrik Hjortshøj
Politisk næstformand

KristenDemokraternes Landskontor
Sorøvej 1 | 4291 Ruds Vedby
Tlf. 33 27 78 10 (kl. 10-15) | Email: kd@kd.dk
Bankkonto: 5470-2037886