Dyrevelfærd

I KristenDemokraterne ser vi dyrevelfærd som meget mere end blot et etisk spørgsmål. For os er det en dybt rodfæstet overbevisning om, at vi som mennesker har et ansvar for at tage os godt af alle skabninger på vores jord. Vores værdigrundlag dikterer, at godt forvalterskab er hjørnestenen i vores forhold til verden omkring os. Dette omfatter alle dyr, hvad enten de er vilde, produktionsdyr eller kæledyr.

Dyrenes plads og værdi i samfundet
Dyrenes værdi i vores samfund er enorm. De er ikke objekter, men levende og sansende væsener. Deres velfærd og trivsel er ikke blot et ansvar, men en pligt, vi har som samfundets medlemmer. Selvom dyr og mennesker ikke er ens, er det vores overbevisning, at dyr fortjener respekt og beskyttelse. De er en vigtig del af vores økosystem og kulturarv. Samtidig er det vigtigt at anerkende, at mens vi skal undgå at menneskeliggøre dyr, skal vi også anerkende, at de har rettigheder og behov, der bør respekteres.

Holdningen til dyrevelfærdsloven fra 2020
Med hensyn til Dyrevelfærdsloven fra 2020 bifalder vi, at denne lov er fleksibel og tillader ændringer baseret på ny viden og forskning. Dog vil vi altid være på vagt og sikre, at ændringer ikke går på kompromis med dyrenes velfærd. Som parti vil vi kæmpe for, at denne lovgivning altid spejler vores høje standarder for dyrevelfærd.

Fremtiden for produktionsdyr
Når det kommer til produktionsdyr, mener vi, at landbrug og dyrevelfærd kan og bør gå hånd i hånd. Vi tror på, at landmændene ønsker at tage sig godt af deres dyr, og vi ønsker at støtte dem i dette. Ved at fokusere på at forbedre dyrevelfærden i nuværende staldanlæg og ved at udvikle visioner for fremtidige produktionsanlæg, kan vi sikre, at Danmark fortsat er i front inden for bæredygtigt og etisk landbrug. For os er det vigtigt at prioritere forskning og innovation, der fremmer dyrenes trivsel og velfærd, og at sikre, at sådanne fremskridt hurtigt bliver en integreret del af landbruget.

Konklusion og vision for fremtiden
Afslutningsvis repræsenterer KristenDemokraternes dyrevelfærdsprogram ikke kun vores holdninger, men også vores vision for en mere medfølende og ansvarlig fremtid for alle dyr. Vi mener, at ved at tage dyrevelfærd alvorligt, tager vi også skridt mod et mere retfærdigt og bæredygtigt samfund.

 • KristenDemokraterne ønsker at fremme omstillingen til staldsystemer, som giver dyr mere frihed uden at slække på beskyttelsen af hvert enkelt individ.
 • KristenDemokraterne er for forbuddet mod halekupering, men anser det for nødvendigt at opretholde muligheden for dispensation. KristenDemokraterne ønsker samtidig, at halebid og aggressiv adfærd i det hele taget, forebygges gennem udvikling af bedre staldsystemer med mere plads, og med mere rodemateriale og lignende adspredelse for dyrene. Der er også brug for at samle og videreformidle de gode erfaringer nogle landmænd har, så denne viden kan komme hele erhvervet til gode. Desuden skal man fortsætte avlsarbejdet for at sikre mere rolige dyr.
 • KristenDemokraterne støtter kravet om bedøvelse ved kastration, men vil fastholde, at kastration skal være tilladt.
 • Æg- og fjerkræproduktionen har mange steder udviklet sig, så der ikke er plads til dyrenes naturlige adfærd. Burhøns er et eksempel på dette og skal derfor udfases. KristenDemokraterne har den holdning, at fjerkræ skal holdes i produktionssystemer, hvor de kan bevæge sig, have en døgnrytme og udføre deres normale adfærd, som f.eks. fødesøgning og støvbadning. Æglæggende høns skal desuden have adgang til en rede og siddepinde. KristenDemokraterne anerkender, at det vil tage tid at implementere disse krav i dansk fjerkræproduktion.
 • Opdrættede dyr, der udsættes i naturen til f.eks. jagt eller naturpleje, skal efter behov have adgang til supplerende foder, så de ikke sulter. Dette ansvar skal påhvile udsætteren.
 • KristenDemokraterne er principielt ikke imod fravælgelse og aflivning af produktionsdyr. Men beslutningen herom er altid en etisk afvejning af hensynet til dyrets tarv og hensynet til produktionen som helhed. Dyr må ikke lide unødigt. De må ikke være til fare for andre gennem deres adfærd eller ved at sprede smitsomme sygdomme. Men fravælgelse kan også ske på baggrund af manglende anvendelighed i produktionen. Dyrevelfærdsmæssigt er det afgørende, at aflivninger udføres så skånsomt som muligt, og at dyret behandles med respekt, indtil døden er indtruffet.
 • KristenDemokraterne mener ikke, at store bedrifter i sig selv er et problem for dyrevelfærden. Men det kræver en tydelig ledelse og en klar ansvarsfordeling at sikre overblikket og tilsynet med det enkelte dyr. Der bør desuden stilles krav om kundskabs-/uddannelsesniveau hos de mennesker, som fører det daglige tilsyn.
 • Det er vigtigt, at eleverne på landbrugsskolerne og på de tekniske skoler, der uddanner dyrepassere, dyreassistenter og veterinærsygeplejersker, skal undervises grundigt i dyrenes adfærd og dyrevelfærd således, at de opnår et indgående kendskab til dyrenes naturlige adfærd og behov, så de kan lære at behandle dyrene rigtigt.
 • Der ansættes mange udenlandske landbrugsmedhjælpere, hvor kommunikationen kan vanskeliggøres af forskelle i sprog og kultur. Der skal derfor udvikles relevant undervisningsmateriale og tilbydes kurser og efteruddannelse på et egnet fremmedsprog til såvel landbrugsmedhjælpere som driftsledere.
 • Lange transporter af produktionsdyr (slagtedyr og dyr til avl eller opdræt) skal leve op til videnskabeligt dokumenterede standarder og sikre, at dyrene ikke lider overlast. Grupper af dyrearter skal holdes fysisk adskilt. Køer med kalve og hopper med føl holdes sammen med deres afkom. Chaufførerne har tilsynet med og ansvaret for dyrene under transporten og skal med faste intervaller tilse dyrene på transporten.
 • KristenDemokraterne kræver, at der indrettes tilfredsstillende omladningsstationer. Brugen af omladningsstationer skal være en aflastning for dyrene, og det er derfor ikke i orden, hvis forholdene på omladningsstationerne er ringere end på vognen.
 • Der skal via fælles EU-regler sikres bedre kontrol med dyr, der eksporteres ud af EU. Det skal herunder være muligt at få oplysninger om dyrenes tilstand ved ankomst til udenlandske destinationer.
 • Slagtedyr skal transporteres til et slagteri i nærheden. Max 8 timer. Der skal ryddes op i love og regler, så det bliver lettere at have små lokale slagtehuse, transportable slagterier og evt. foretage slagtningen ude på marken.
 • Danmark skal rituelle såvel som konventionelle slagtere overholde lovens krav om forudgående bedøvelse af slagtedyr.
 • Familiedyr skal også omfattes af regler om dyrevelfærd.
 • Ved køb af kæledyr fra professionelle skal der altid følge såvel en mundtlig som en skriftlig rådgivning om pasning af dyret med. Ikke mindst, når det gælder specielle og plejekrævende dyr.
 • Der skal slås hårdt ned på illegal handel med truede dyrearter.
 • KristenDemokraterne støtter forbuddet mod kamphunde. Et forbud er et vigtigt redskab til at undgå fremavl af hunderacer med en uhensigtsmæssig adfærd overfor såvel andre hunde som overfor mennesker.
 • Alle hunde skal mærkes og registreres allerede ved 8 uger. Hunde vil således ikke kunne handles lovligt, medmindre de er registreret. Man vil på den måde have overblik over både hund og den ansvarshavende ejer.
 • Forbuddet mod udstilling af halekuperede hunde skal udvides til også at omfatte ørekuperede hunde, samt andre hunde hvis udseende er ændret ved operative indgreb.
 • Øre- og halekuperinger er forbudt i Danmark, dog med undtagelse af fem jagthunderacer, der fortsat må halekuperes. KristenDemokraterne mener, at forbuddet skal gælde alle hunderacer. For at dæmme op for brodne kar i branchen skal alle, der handler med hunde, kunne redegøre for dyrets oprindelse og afstamning. Der skal slås hårdt ned på handel med syge dyr og illegal handel med dyr generelt.
 • Dyrlæger og dyrehospitaler kan i dag udføre meget komplicerede operationer og behandlinger på syge og tilskadekomne dyr. KristenDemokraterne ønsker at branchen vedkender sig sit etiske ansvar for, at dyr ikke lider under udsigtsløse behandlinger.
 • Dyrenes aflukker skal indrettes, så de tilgodeser artens behov for fødesøgning, aktivitet, hvile, social adfærd, isolation og kropspleje.
 • Når man lader dyrene få unger, er det ikke kun til publikums fornøjelse, men også et forsøg på at tilgodese dyrenes naturlige adfærd, herunder kurtisering, parring og yngelpleje, så dyrene får et beriget og naturligt liv. KristenDemokraterne mener at aflivninger af f.eks. overskydende løveunger kan sammenlignes med aflivning af produktionsdyr, når det i øvrigt foretages etisk forsvarligt.
 • KristenDemokraterne støtter forbuddet mod vilde dyr i cirkus.
 • KristenDemokraterne ønsker, at der tages hensyn til cirkusdyrenes forhold under såvel transport, opstaldning på cirkuspladsen som under selve forestillingen.
 • Menneskers liv og helbred må altid vægtes højere end Det retfærdiggør brugen af forsøgsdyr, selv om dette altid skal søges minimeret. Dyreforsøg er kun etisk forsvarlige, når der ikke findes alternative muligheder for f.eks. at få afprøvet et lægemiddel.
 • KristenDemokraterne støtter lovgivningen, der kræver, at forsøgsdyr udsættes for mindst muligt ubehag, samt at forsøg skal godkendes af dyreforsøgstilsynet. I det omfang det er muligt, skal der anvendes dyrearter, der er mindst disponeret for at opleve smerte, lidelse, angst eller varigt men. Og samme resultat må ikke kunne opnås ved at udføre mindre belastende, men måske økonomisk dyrere eller teknisk sværere forsøg. Der skal altså være videnskabeligt velargumenteret behov for anvendelsen af forsøgsdyr, og der skal føres tilsyn hermed.
 • Forskning i alternative muligheder skal have højere I bl.a. Sverige, Holland og Tyskland er der etableret selvstændige forskningsinstitutioner med det formål at udvikle alternativer. KristenDemokraterne glæder sig over EU-direktivet, der skal minimere gentagelser af forsøg. For at sikre en høj kvalitet i forskningen, hvor dyr indgår i forsøg, ser KristenDemokraterne positivt på initiativer til styrkelse af EU-forskernetværket og mellemstatslig forskning.
 • KristenDemokraterne modsætter sig kloning af husdyr til produktion. Udviklingen af fremtidens husdyr skal ske via traditionelt avlsarbejde.
 • Dyremishandlere skal fratages retten til at have dyrehold og at handle med dyr.
 • Rådgivere, vognmænd, slagterier m.v. skal ligesom dyrlæger være særligt forpligtede til at melde en konstateret vanrøgt på produktionsdyr eller selskabsdyr til politiet eller Fødevarestyrelsen.
 • KristenDemokraterne støtter forbuddet mod, at mennesker kan have seksuel omgang med dyr. Erotisk og pornografisk materiale, der vedrører nogen som helst form for udnyttelse af eller omgang med dyr, skal ligeledes forbydes.